gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Характеристиката на горския фонд, основните насоки за организация на горското стопанство и предвидените мероприятия засягат територията на горскостопански участък „Любимец" от лесничейство Свиленград.

Горите на горскостопански участък „Любимец" представляват по-големи и по-малки комплекси, разпръснати сред обработваемите земи в равнинно-хълмистата част на лесничейството. Естествената растителност е представена дървесните видове благун, дъб, цер, мъждрян, габър, бук. От храстовите растения са разпространени драка, глог и шипка. От създадените по изкуствен начин култури най-разпространени са черния, белия бор и ореха. По-рядко са използвани кедри, дъбове, шестил, бреза и др.

Общата площ на горскостопански участък „Любимец" е 26719 ха., от които залесени са 23422 ха, което представлява 87,7% от общата площ.

 

Разпределение на горската площ по групи гори и предназначение

Група гори по предназначение

Иглолистни

Широколистни

Всичко

Обща площ (ха)

В т.ч.

залесена (ха)

Обща площ ха

В т.ч.

залесена (ха)

Обща площ ха

В т.ч.

залесена (ха)

I. Гори със стопанско предназначение

4364,3

4004,8

19541,6

17146,7

23905,9

21151,5

1. Защитени гори

620,3

585,2

1802,9

1310,3

2423,2

1895,5

2.Рекреационни гори

185,6

181,3

150,2

145,8

335,8

327,1

а/ зелени зони

151,1

150,2

47,1

46,3

198,2

196,5

б/ курортни гори

-

-

-

-

-

-

в/ извънселски паркове

34,5

31,1

103,1

99,5

137,6

130,6

З. Защитени територии

7,1

7,1

37,2

30,4

44,3

37,5

а/ защитени местности

-

-

-

-

-

-

б/ природни забележителности

7,1

7,1

34,5

27,7

41,6

34,8

в/ истори­чески места

-

-

2,7

2,7

2,7

2,7

4. Други

-

-

10,7

10,7

10,7

10,7

II. Гори със специално предназначение

813

773,6

2001,0

1497,2

2814,0

2270,8

III.Горски пасища

-

-

-

-

-

-

ОБЩО

5177,3

4778,4

21542,6

18643,9

26719,9

23422,3

По своето предназначение  23905,9 ха или 89,4% от площта на горскостопански участък „Любимец" са включени към групата гори със стопанско предназначение, а 2814 ха или 10,6% са в група гори със специално предназначение. Горски пасища няма на територията на горскостопанския участък. В структурата на залесените площи преобладават широколистните, които са 18 643,9 ха или 79,6% от общата залесена площа, а иглолинстните гори са 4778,4 ха и представляват 20,4%.

 В резултат на предвидените лесокултурни и лесовъдни мероприятия най-широко разпространение в горскостопански участък „Любимец" ще има благуна. По-ограничено участие от залесената площ ще имат акацията и летния дъб.

На територията на горскостопански участък „Любимец" има сравнително добри условия за събиране на диворастящи гъби и билки от жълт кантарион,  лайка, мащерка, глог и др. От естествено разпространените шипка, глог, дрян, калина и други, може да се събират диворастящи горски плодове.Точни добивни количества е трудно да се предвидят, тъй като годишния добив зависи от климатичните особености на годината.