gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Постоянна комисия по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на територията и благоустрояване, и нормативни актове”:

Председател: Атанас Петков Атанасов

       Членове: Владимир Николов Бамбалов

                        Ваня Атанасова Чуколова

                         Валентин Иванов Расоков

                         Мария Димитрова Кирякова

 

Постоянна комисия по “ Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в общината ” :

Председател: Валентин Иванов Расоков

       Членове: Елена Георгиева Терзиева

                       Таня Георгиева Видева

                       Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева

                       Донка Трифонова Козалиева

 

Постоянна комисия по “ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и защита на детето”:

Председател:Донка Трифонова Козалиева

       Членове: Атанас Петков Атанасов

                       Недялка Нецова Белчева

                       Ваня Атанасова Чуколова

                      Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева

 

Постоянна комисия по “Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта и етническа интеграция”:

Председател: Недялка Нецова Белчева

Членове: Иван Николов Цветков

               Петя Атанасова Христозова

               Мария Димитрова Кирякова

               Таня Георгиева Видева

 

Постоянна комисия по “ Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество “:

Председател: Владимир Николов Бамбалов

Членове: Иван Николов Цветков

               Петя Атанасова Христозова

               Валентин Иванов Расоков

               Елена Георгиева Терзиева