gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Заповед №РД-09-046/02.02.2015 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното сомоуправление и местната администрация, във връзка с §12, т.2 от ПРЗ към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл.66, ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет-Любимец и в изпълнение на Решение №476/23.06.2014 г. на Общински съвет-Любимец

НАРЕЖДАМ:

 

Пълният текст на Заповедта от тук