gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Заповед №РД-09-072/03.02.2015 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.81, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет-Любимец, като взех предвид протокол на комисията, назначена с моя Заповед №РД-09-069/03.02.2015, от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, във връзка с моя Заповед №РД-09-023/16.01.2015 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Пълният текст на Заповедта от тук