gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинска администрация – Любимец, дирекция “Управление на територията, общинска собственост, местни данъци и такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Антон Георгиев Георгиев и Гергана Русева Георгиева – Заявление с входящ номер Л-4743/07.12.2023 г., за недвижим имот, находящ се в с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково, представляващ ПИ № 46574.29.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково, одобрен със Заповед РД-18-1246/15.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково, местност „ЧУЧУРА“; с площ от 578 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята: 9; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 029100; съседи: 46574.951.13, 46574.29.90, 46574.888.9901, 46574.29.101.

            На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставяне на уведомлението на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Общинска администрация – Любимец, можете да правите писмени искания и възражения.

            На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на Общинска администрация – Любимец.

 

 

Общинска администрация – Любимец

Дирекция “УТОСМДТСХЕУО“