gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Интеграцията е израз на гражданска сплотеност, допринасяща за политическа стабилност. Общоевропейският интеграционен модел предполага не глобална унификация, а защитава различието и оттук мултиетничността като ценност. Интеграцията е от жизненоважно значение за демокрацията, доколкото е ключ към участието на силно гражданство. Не можем да очакваме устойчивост, ако малцинствата, вместо да бъдат приемани, биват потискани, ако интересите им се омаловажават, вместо да се третират еднакво, или тяхното различие се подлага на асимилация, вместо на разбиране. Стремежът за равнопоставеност в обществото извежда на преден план основните проблеми на малцинствата: съхраняване на културната идентичност; достъп до по-добро образование; по-добро здравеопазване;  висока безработица; нисък жизнен стандарт и т.н.

План за действие на община Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, анализира ситуацията в община Любимец, извежда основните проблеми и набелязва мерки за решаването им. 

 

Пълният текст на плана може да видите от прикачения файл.