gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           

Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост е подзаконов нормативен акт, приет на основание чл.8, ал.2 на Закона за общинската собственост (ЗОС).

С Указ № 174 от 24.07.2019 г. е обнародван в „Държавен вестник” Законът за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. В Заключителните разпоредби на Указа са предвидени редица изменения, касаещи материята на общинската собственост. От съпоставка на съдържанието на Наредба № 2 на ОбС-Любимец и ЗОС е видно,че определени норми на общинската наредба противоречат на нормативен акт от по-висока степен, и следва да бъдат актуализирани и пригодени към новия правен ред. 

 

 Пълният текст на проекта на Наредбата може да изтеглите от тук.

 

Мотиви към наредбата.