gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 25.07.2012г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по МФК на стойност 158 378,55 евро.

 Целта на проекта е намаляване разходите на топлинна енергия, отнасящи се до:

 

  •        подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата;
  •         реконструкция на отоплителна инсталация, смяна на използваното гориво, смяна на котелна инсталация;  

 

За постигане на посочените цели ще бъдат изпълнени следните мерки:

1.Подмяна на дограма

Подмяната на съществуващите дървена и метална дограма (233 m2) Al профил с двоен стъклопакет/топлоизолационен пакет с общ коефициент на топлопреминаване на U = 2.0 W/m2K.

2.Топлинно изолиране на външни стени

Доставка и монтаж на 742 m2  EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK и d = 8 cm, от външната страна по съответните фасади на външни стени Тип 1. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява минерална мазилка от външната страна на топлоизолацията.

В оценката на мярката са включени съответстващите разходи за необходимата защитна облицовка срещу механични въздействия на топлоизолацията на височина - общо на  0.6 м от нивото на терена (външни стени + периферия на под над земя)

3.Топлинно изолиране на покрив

Доставка и монтаж, от външната страна на таванската плоча на покрив Тип 1 на 923 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 10 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие.

В оценката на мярката са включени необходимата подмяна на воронки, обшивка борд и др. съпътсващи СМР.

4.Топлинно изолиране на под – периферия на под над земя

Доставка и монтаж, от външната страна на периферията на пода над земя - Тип 1 на 97 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 6 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие.

В оценката на мярката са включени съответстващите разходи за необходимата защитна облицовка срещу механични въздействия на топлоизолацията на височина - общо на  0.6 м от нивото на терена (външни стени + периферия на под над земя)

5.Реконструкция на ВОИ -  Смяна на горивна база

- Демонтаж на съществуващи нафтови котли; тръбна разводка в котелната централа, водосъбирателен и водоразпределителен колектори, и др. оборудване;

- Демонтаж на съществуващия бойлер за БГВ и арматура;

- Демонтаж на нафтови резрвоари

- Демонтаж на вътрешна отоплителна инсталация: радиатори и водопроводи

- Доставка и монтаж водгреен котел/ли на биогориво – пелети, вкл. Пелетна горелка, водосъбирателен и водоразпределителен колектори, разширителни съдове, циркулационни помпи и др. необходимо оборудване и топлоизолации.

- Доставка и монтаж на радиатори, тръби, вентили и др. необходимо оборудване за вътрешната отоплителна инсталация в сградата.

- Доставка и монтаж на контролно оборудване и система за управление в зависимост от външната температура и температурата в помещенията на сградата. Доставка и монтаж на топломер за измерване на произведената топлинна енергия