gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен Устройствен План - План за Застрояване /ПУП - ПЗ/ на УПИ V-за КОО в кв. 171 по плана на гр. Любимец, като се преотреди в УПИ V-за агроаптека и КОО, склад за препарати за растителна защита и торове.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.