gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
 
       На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че ЗП Силвия Чокова има инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 5000 броя кокошки носачки, помещение за сортиране и съхранение на яйца, КПП с дезинфекционна яма и торище в ПИ №44570.233.896 по КК на гр. Любимец, общ. Любимец"
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, към инвестиционното предложение, в Общинска Администрация Любимец, дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел "Екология и управление на отпадъците", площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №22 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 28.08.2020 г.