gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водоем „Алана" - с идентификатор №54033.049.067 по Кадастралната карта и регистри в землището на с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково.