gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-3859#1/27.10.2020г.
 
       Община Любимец на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Решение №56 на общински съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №6 от 28.02.2020г. е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец. Планът за застрояване преотрежда предназначението на ПИ 44570.236.168 за пречиствателна станция за отпадни води.
       Проектът и съпътстващата го документация се намира в дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията и собствеността”, площад „Трети март” №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да се разгледа по всяко време на работния ден.
       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” (бр. 94 от 03.11.2020г.) заинтересoваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.