gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение от "ХЕЛИОС ПАУЕР" АД за "Изграждане на фотоволтаична централа до 5000 kWp " в ПИ с идентификатор 44570.474.927, местност "Долната ува", по КККР на землище гр. Любимец.

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 22.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.