gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-2711#3/16.11.2022г.
 
 
       Община Любимец на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план /ЧИ на ОУП/ на Община Любимец за промяна предназначението на Поземлен имот с идентификатор 24311.295.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землище с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасково, за промяна на трайното предназначение на територията от земеделска в за жилищно застрояване с малка височина
       Срещата ще се проведе на 20.12.2022г., от 10:00 часа, в зала „Любимец“, площад „Трети март“ №1, етаж 2 /бивша сграда на АПК/, гр. Любимец.
       Проектът за ЧИ на ОУП на община Любимец и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в гр. Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад „Трети март“ №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/.
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец всеки работен ден от 9.00 до 17.00, ул. ”Републиканска” № 2 и по електронна поща: oba@lyubimets.bg, в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението – 16.11.2022г. или на срещата за обществено обсъждане.
 
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж. Тодор Милев – община Любимец - 03751/ 89 11