gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-4828/28.11.2022г.
 
       Община Любимец на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №347 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №37 от 13.10.2022г. се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за заличаване на улица с о.т. 321а-820 и образуване на нов Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ ХХХVII в кв. 85, по плана на гр. Любимец, за изграждане на обект публична общинска собственост и определя конкретно предназначение на новообразувания имот – „за спортна площадка и детски кът”.