gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, по повод издадена заповед за превахване на опасен строеж

 

            Отдел "Устройство на територията” при Община Любимец, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Росен Тончев Русев, адрес с. Момчиловци, ул. „Елин Пелин” № 4 и Тихомир Ганев Панев, адрес гр. Харманли, бул. „България” № 59, вх. Б, ет. 2, ап. 2, наследници на Милка Трифонова Колева.., като лица, които не могат да бъдат намерени на адреса, на който са регистрирани, че е издадена Заповед № РД-0-425 от 27.06.2023г. на Кмета на Община Любимец. за премахване на опасен строеж, находящ се в УПИ ХV-191, кв. 5 по плана на с. Белица, общ. Любимец, обл. Хасково.

            Цялата документация по случая се намира в отдел„ Устройство на територията“ при Община Любимец, площад „Трети март” №1, етаж 2, стая № 19 и могат да се прегледат от заинтересованите лица

 

            На основание чл. 215 от от Закона за устройство на територията Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Хасково чрез Община Любимец  в 14 дневен срок от датата на съобщаването ѝ.