gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от Закон за общинската собственост, в съответствие с влязъл в сила ПУП (ПРЗ) – Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване), за заличаване на улица с о.т. 321а-820 и образуване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ XXXVII в кв. 85 по плана на гр. Любимец, одобрен с Решение №444, прието с протокол №46 от 30.06.2023 г. на Общински съвет – Любимец, за реализиране на обект публична общинска – изграждане на спортна площадка и детски кът, за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Любимец съобщава за предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти.

    Заинтересованите лица могат да се запознаят с пълния текст на Обявлението в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.