gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

  "Пункт за разкомплектоване на стари автомобили в УПИ I, кв. 210 по плана за регулация и застрояване на гр. Любимец, обл. Хасково“, с възложител „Тари - ЕМ 23“ ООД.

   Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 17.05.2024 г. до 31.05.2024 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.