gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“.

    Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите, раздел „Обществени обсъждания“ - https://www.moew.government.bg/bg/obstestveno-obsujdane-na-proekt-na-zapoved-za-obyavyavane-na-zastitena-zona-bg0000578-reka-marica-publikuvano-na-17-06-2024-g/ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14), както и на официалния сайт на РИОСВ Хасково - https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/haskovo-riosv/inspection/messages/riew-hkv-vxb0kbxer5nriwh2yr.

    В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.