gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Правно основание - чл.61х от ЗМДТ

Допустим заявител –превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация на ИА „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадена от Кмета на Община Любимец по Закона за автомобилните превози.

Данъчните декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници  се подават в Община  Любимец в следните случаи:

- подава се в общината при започване на дейността преди получаване на разрешението , по чл.24а, ал.1 от Закона  за автомобилните превози /ЗАП/

-за промени в обстоятелства , които имат значение за определяне на данъка , включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство

Декларацията се подава преди :

-започване на дейността

-прекратяване на дейността

-промени във вече декларирани обстоятелства

Къде се внася данъка –данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася в приход  на общината , за територията на която е издадено разрешението по чл.24а, ал.1 ЗАП за извършване на таксиметров превоз .

Срок за плащане на данъка –данъка се заплаща преди издаване на разрешението по чл.24а, ал.1 от ЗАП.

Начини за подаване на декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници  :

- лично или чрез упълномощено лице;

-по пощата с обратна разписка.

Данъчна декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.