gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Правно основание – чл.14 от ЗМДТ.

Допустим заявител – собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право относно имоти на територията на Община Любимец. Съгласно изричното правило на чл. 14, ал. 4 ЗМДТ подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Начин на заявяване – лично в гр. Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата.

Декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти на територията на Община Любимец.

Срок за изпълнение - в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка (чл. 14, ал. 1 ЗМДТ).

Ако придобиването е по наследство декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството респективно от узнаването, че наследството е открито.

 

 Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти в сила от 02.01.2014 г. 

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти