gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Правно основание - чл.18, ал.4 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец.

Допустим заявител - собственици на имоти, намиращи се на територията на Община Любимец. Подаване на декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18, ал.5 ,от Наредба №7 на Общински Съвет-гр.Любимец.

Начин на заявяване – лично в гр.Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице или чрез лицензиран пощенски оператор.

Срокове за подаване на декларацията - до края на предходната година или 2 - месечен срок от придобиване на имота.

Указания за попълване на деклария за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване в прикачения файл към декларацията. 

Изтеглете Декларация за освобождаване от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване.