gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Собствениците на кучета са длъжни да ги декларират в тримесечен срок от придобиването им.
Правно основание – чл.117 от ЗМДТ и чл.41б, ал.1 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец, приета от Общински съвет-Любимец (Наредба №14).

Допустим заявител – собственик на куче, което се отглежда в имот, намиращ се на територията на Община Любимец.

Начин на заявяване –  лично в гр.Любимец, сектор „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата. Подаване на декларация за притежаване на куче.

Срок за изпълнение – веднага. Цени, такси и начин на плащане –  лично  в гр. Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата. 

За приемането и обработката на декларацията не се дължи такса. За притежаваното куче собственикът дължи такса, в размер на 10лв.
– до 31 март на съответната година; 
– в едномесечен срок от придобиването му, когато е придобито след 31 март на съответната година;
– за придобити през текущата година кучета таксата се дължи в размер 1/12 от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца, през който е придобито.

Освобождават се таксата собственици на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарно- медицинската дейност

Текст на декларацията.