gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Данъчните декларации за облагане с годишен патентен данък се подават в Община Любимец в следните случаи:
- ако обектът, в който се извършва патентна дейност се намира на територията на Община Любимец;
- ако постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец е в Община Любимец, когато същите не извършват патентната дейност в обект или патентната дейност не се извършва от постоянно място;
- когато данъчната декларация за облагане с годишен патентен данък на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в Община Любимец.

Извън изброените случаи данъчната декларация за облагане с годишен патентен данък се подава в Столичната община.

Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
Лицата подават декларация за облагане с годишен патентен данък за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация за облагане с годишен патентен данък се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
Лицата подават и данъчна декларация за облагане с годишен патентен данък в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали следните обстоятелствата:
- когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца;
- когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност. 

Правно основание – чл.61н от ЗМДТ. Допустим заявител – Лицата, които осъществяват патентна дейност в Община Любимец;
Лицата, които имат постоянен адрес в Община Любимец, когато осъществяваната от тях дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
Пълномощник с постоянен адрес в Община Любимец, когато подава декларация за извършване на патентна дейност от чуждестранно физическо лице.

Начин на заявяване – лично в гр.Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице,по пощата.

Декларация за облагане с годишен патентен данък

 

Изтеглете текста на Декларацията за облагане с годишен патент.