gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

При придобиването по възмезден начин декларацията се подава в 2-месечен срок от придобиването от собственик с постоянен адрес, съответно седалище в Община Любимец; за превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.
Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
При придобиване по наследство, декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството, когато наследодателят (съпруг, низходящ родител, брат или сестра) е  с последен постоянен адрес в Община Любимец; наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра подава декларацията в срок от 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.
За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.
Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, 6-месечният срок за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.
Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на посочените по-горе срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Правно основание – чл.54, ал.1 от ЗМДТ, чл.32 от ЗМДТ. Допустим заявител – Собствениците на превозни средства с постоянен адрес, съответно седалище в Община Любимец или такива, които нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, но притежаваното от тях превозно средство е регистрирано в Община Любимец; Наследници или заветници (или техни законни представители) на наследодател с постоянен адрес в Община Любимец.

Начин на заявяване –  лично в гр.Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата.

 

Декларация по чл.54 , ал.1 от ЗМДТ за обрлагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобил от 02.01.2014г.

Изтеглете Декларацията.