gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Любимец съобщава, че с Решение № 336, прието с протокол №35 от 03.08.2022 г. на Общински съвет – Любимец се одобрява проект за частично изменение /ЧИ/ на общ устройствен план /ОУП/ на община Любимец в обхват 18 бр. поземлени имота /ПИ/ с идентификатори: 10286.104.605, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.86.491, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.110.463, 10286.89.456, 10286.82.448, 10286.82.9, 10286.85.379, 10286.89.457, 10286.108.461, 10286.123.378, 10286.84.488, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.489 по действащата Кадастрална карта на землището на с. Васково. Територията, в която попадат описаните имоти се променя от земеделска в предимно производствена устройствена зона „Т6” – за подстанция, за фотоволтаична централа.
       Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 ЗУТ чрез Община Любимец пред Административния съд – Хасково в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  (бр. 65 от 12.08.2022г.), съгласно разпоредбите на чл. 127, ал. 12 ЗУТ.