gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.19а, АЛ.3 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПРОВЕЖДА КОНСУЛТАЦИИ ПО: "ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ".

ЗАДАНИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО МОЖЕ ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ ТУК. 

ДОСТЪП ДО ЗАДАНИЕТО НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ Е ОСИГУРЕН В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08:30 Ч. ДО 17:00 Ч.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ МОГАТ ДА ИЗРАЗЯТ СВОИТЕ СТАНОВИЩА В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ (ОТ 11.09.2023 Г. ДО 25.09.2023 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО).

СТАНОВИЩАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ АДРЕСИРАНИ ДО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, НА АДРЕС: П.К:6550, ГР. ЛЮБИМЕЦ, УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“ № 2, ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, НА АДРЕС: oba@lyubimets.bg