gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка с изпълнението на Проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - фаза І " в община Любимец ще се извършат теренни проучвания. Целта им е да се установи състоянието на защитените растителни и животински видове.

На всички заинтересувани граждани представяме информация, относно картирането на НАТУРА зоните, попадащи на територията на община Любимец.