gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

С Т Р У К Т У Р А

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ

Кмет наобщина 1
Зам. кмет 2
Кметове накметства 1
Кметски наместници 6
Секретар на община 1
Финансов контрольор 1
Регистрация и класифицирана информация 1
Администрация накметства 1

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ– Дирекция “Административно  и счетоводно обслужване, инвестиционни дейностии обществени поръчкивт.ч.

Отдел “ Административно обслужване“

Отдел Счетоводство,финанси и бюджет

Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, устойчивост и управление на проекти”

21

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Управление на територията, общинска собственост, местни данъци и такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците вт.ч.

Отдел: „Местни данъци и такси“

Отдел: „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците”

21

                                                                                                                                              ОБЩО: 56

 

Други дейности

Детски ясли                                                                                                                        -    20

Дейност "Чистота и благоустройство"                                                                            -    43

Дейност "Общински бази и пазар"                                                                                 -     18

Домашен социален патронаж                                                                                           -    18

Общински Горски Фонд, Язовири и обществен ред                                                     -       6

 Денонощно дежурство по ПМС 212/1993 на МС                                                         -       5

Дейност и задачи по ОМП по ПМС 258/2005 на МС                                                    -       2

                                                                                                                                             

ОБЩО: 112