gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Устройственият правилник на общинската администрация  е променен и допълнен със Заповед № РД-09-042/15.01.2020 г. на Кмета на общината.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейностите и функционалните задължения на административните звена в Общинска администрация – Любимец.

Чл.2. В състава на общината влизат 10 населени места, в това число и административния център на общината – гр.Любимец.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

 

Пълният текст на правилника може да разгледате от тук.