gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 №  Длъжност/административно звено  вътрешен  външен
 телефон  факс       
 1  Кмет на община Любимец  20                 89-12, 70-02       83-78
 2

 Заместник - кмет 

"Управление на територията, общинска собственост, МДТ, СХД, екология и управление на отпадъците"

 11  89-11 83-78
3

 Заместник – кмет

"Административно и счетоводно обслужване, инвестиционни дейности и обществени поръчки"

14 89-14  83-78
 4  Секретар          15  89-15  83-78
 5  Председател на Общински съвет  36  89-36  83-78
 6 Финансов контрольор  25  89-25  83-78
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция: Административно и счетоводно обслужване,инвестиционни дейности и обществени поръчки
  Директор      
Отдел: Административно обслужване
  Началник отдел 10

89-10

 
  Главенспециалист - Общински съвет 35 89-35  
  Специалисти - ГРАО 08 89-08  
  Старши специалист -Граждански ритуали, протокол и Връзки с обществеността 07 89-07  
  Специалисти - Деловодство 27 89-27  
 

Старши експерт ОМП

Старши специалист Регистратура за класифицирана информация

31

28

89-31

89-28

 

Отдел: Счетоводство , финанси и бюджет
  Н-к отдел/Главен счетоводител 17 89-17  
  Счетоводство 05 89-05  
Отдел: Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и устойчивост на проекти
  Началник отдел 13 89-13  
  Главен Юрисконсулт 09 89-09  
  Младши експерт - Инвестиционни дейности и обществени поръчки  09 89-09  
     
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция: Управление на територията,общинска собственост, МДТ, СХД, екология и управление на отпадъците
  Отдел: Местни данъци и такси      
  Началник отдел 18

89-18

 
  Експерти МДТ 29  89-29  
  Касов салон 30 89-30  
Отдел: Управление на територията и собствеността, СХД, екология и управление на отпадъците
  Началник отдел  16 89-16   
  Главен инженер 23 89-23  
  Специалисти - инвестиционен контрол и строителство 21 89-21  
  Старши спец.-еколог и управление на отпадъците 16 89-16  
  Старши спец. - ГИС 23 89-23  
  Ст. Специалист - чертожник, деловодител 23 89-23  
  Старши специалисти- Общинска собственост, упр/е на сграден фонд, поземлен и горски фонд 24 89-24  
  Старши експерт образование, здравеопазване, младежки дейности и Секретар МКБППМН 07 89-07  
  Техн.сътр.-шофьор и домакин/ Тъжни ритуали 26 89-26  
  Организирано Денонощно дежурство - 24 ч. 19 89-19