gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Правно основание – чл. 14 от ЗМДТ.

Допустим заявител – предприятията на територията на Община Любимец - собственици, ползватели или концесионери на облагаеми с данък нежилищни имоти.

Начин на заявяване – лично  в гр. Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата.

Декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, придобити от предприятия на територията на Община Любимец.

Срок за изпълнение – Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване, декларацията пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък.

При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.

 Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти  от 02.01.2014 г.
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти