gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Правно основание – чл.32, ал.1 от ЗМДТ.
Допустим заявител – Данъчно задължени лица за подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ са (чл. 45 ЗМДТ):
- приобретателят на имуществото (надареният, лицето, на което е опростено задължение и прочие);
- прехвърлителят, ако е уговорено изрично – в този случай другата страна е поръчител;
- двете страни едновременно, ако е уговорено изрично;
- прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина.
Следователно данъчно задължени лица за подаване на този вид декларация могат да бъдат както физически с постоянен адрес в Община Любимец, така и юридически лица, с адрес по регистрация в Община Любимец.
Начин на заявяване – лично  в гр. Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата.
Декларация за облагане с данък върху наследствата
Срок за изпълнение – декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството респективно от узнаването, че наследството е открито. 

 

Изтеглете декларацията за облагане с данък върху наследствата.