gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

При придобиването по възмезден начин декларацията се подава в 2-месечен срок от придобиването от собственик с постоянен адрес, съответно седалище в Община Любимец; за лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията му за движение.
Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
При придобиване по наследство, декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството, когато наследодателят (съпруг, низходящ родител, брат или сестра) е  с последен постоянен адрес в Община Любимец; наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра подава декларацията в срок от 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.
За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.
Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, 6-месечният срок за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.
Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на посочените по-горе срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Правно основание – чл.54, ал.1 от ЗМДТ, чл.32 от ЗМДТ. Допустим заявител – Собствениците на лекия автомобил с постоянен адрес, съответно седалище в Община Любимец или такива, които нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, но притежаваният от тях лек автомобил е регистриран в Община Любимец; Наследници или заветници (или техни законни представители) на наследодател с постоянен адрес в Община Любимец.

Начин на заявяване – лично в гр.Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице, по пощата.

 Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за облагане  с годишен данък върху притежаван лек автомобил от 02.01.2014 г.

 Изтеглете Декларация за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил