gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 20.02.2013г. между Оперативна програма "Регионално развитие " 2007-2013  и Община Любимец бе подписан  договор за отпускане на финансова помощ по Схема : BG161PO001/3.2-03/2013 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ" на стойност 494 608,05 лв.

 Основната цел на проекта е развитие и популяризиране на общ регионален туристически продукт на общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, базиран на културно-историческите и природни ценности в региона, „Сред дивата природа - с аромат на древен камък в чаша вино”, която е в пълно съответствие както с основната цел на настоящата схема „да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг”, така и с нейните конкретни цели.

В изпълнение на гореописаната основна цел и в съответствие с конкрет, проектът залага следните специфични цели, :

§         Да разработи конкурентоспособен общ регионален туристически продукт на общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, базиран на културно-историческите и природни дадености на региона

§         Да популяризира дестинацията Любимец, Ивайловград и Маджарово сред представители на туристическия бизнес и обществеността

§         Да обхване увеличи броя на посетителите от България и чужбина и да удължи тения престой в региона

§         Да разнообрази туристическото предлагане и да допринесе за икономическата диверсификация на региона

§         Да допринесе за намаляването на сезонността на туристическия потoк в региона

§         Да създаде условия за привличането на значителен брой чуждестранни и местни туристи в региона

За ефективното изпълнение на гореописаните цели, проектът е формулирал следните групи дейности:

·         Създаване и популяризиране на регионалния  туристически продукт „Сред дивата природа - с аромат на древен камък в чаша вино”, с 10 продуктови пакета, сред които такива, специално насочени към посещаемост на дестинацията в „извън туристическия сезон”;

·         Създаване и популяризиране на бранд на дестинацията Любимец-Ивайловград-Маджарово, с название „Неразгаданата земя на древността”

·         Използване на ефективни съвременни средства за рекламиране на продукта

·         Участие в национални и международни туристически изложения

·         Организиране и провеждане на експедиентски и журналистически турове

 

Регионът, в който са разположени трите партньорски общини, е граничен и туризмът не е достатъчно развит – туристическите обекти по-скоро се използват като „спирки” по пътя към други дестинации. Чрез изпълнението на предлагания проект ще се създаде общ и за трите общини регионален туристически продукт, ще се приложат политики в посока популяризиране на района като ново и интересно място за туризъм. Неговата бъдеща активна реклама ще бъде в основата за преоткриване на региона от българи и чужденци, избрали Източните Родопи за предпочитана дестинация.

Планираните дейности осигуряват ефективна туристическа информация и маркетинг. Целите на проекта са в пълно съответствие с както с целите на операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, тъй като допринасят за увеличаване на броя на посетителите в региона, създават условия за намаляване на сезонността и за разпределението на туризма в различните райони територии, така и с целите на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, която цели повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.