gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрения Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП–ПУР - план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване/ за изграждане на околовръстна улица в западният край на гр. Любимец. 
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана чрез прикачения файл.