gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37 б и 37 в от ЗСПЗЗ,

Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024г.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2023 г., при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности, съгласно чл.72, ал.5 от ППСЗПЗЗ.

За информация на ползвателите на земеделски земи, изготвените предварителни регистри и регистри на дублираните имоти са на разположение в ОСЗ Любимец.

Обявата за предварителните регистри е публикувана в сградата на общинската служба по земеделие, в кметствата, в интернет страниците на Община Любимец и на Областна дирекция “Земеделие” гр.Хасково.

 

ДИМИТЪР ПИЛЧЕВ

Началник ОСЗ Любимец

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Любимец кани жители на общината и представители на бизнеса на 21.08.2023г. от 16.00 часа в зала „Любимец“

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2023г.

Дневен ред на обсъждането:

       - Представяне на проекта за общински бюджет за 2023г.

       - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

       - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и    

         представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към

         Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща на общината oba@lyubimets.bg, както и в деловодството на общината.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 18.08.2023г. на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.bg .

Във връзка с метеорологичната прогноза за екстремален риск от пожари на 03,04 и 05 Август (четвъртък, петък и събота) за територията на цялата област Хасково, се предприемат действия за предупреждение на земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи и железопътните мрежи.
- При засилено внимание или по възможност да не се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места;
- Да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;
- Да не се приготвя на зимнина с използването на открит огън; 
- При извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.
При възникване на пожар и не спазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.
 

Във връзка с разрастващите се пожари в горските територии и населени места, както и задимяване на част от територията на община Любимец - с. Дъбовец, с. Вълче поле, с. Оряхово и с. Георги Добрево, Кметът на община Любимец обяви частично бедствено положение.

Пожарът е обхванал предимно широколистни гори, треви и храсти. Площта на пожарите бързо нараства поради наличие на силен вятър. Пожарът в с. Дъбовец на моменти е и върхов, като това се влияе от посоката и силата на вятъра. Районът в с. Дъбовец е трудно проходим, а посоката на пожара се мени непрекъснато. В момента на терена има сили на пожарната, полицията и доброволци.

Ограничава се движението на хора и МПС в района на обявеното частично бедствено положение, а именно: землището на с. Дъбовец, с. Вълче поле, с. Оряхово и с. Георги Добрево.

Начало на въвеждане на частичното бедствено положение - 16:15 часа на 26.07.2023 г.

Срок на действието на частичното бедствено положение - до отпадане на причината.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл. 

Afish praznik na grada2 2023