gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,

ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЛЮБИМЕЦ

ПЕРИОД НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ – 01.01.2017 -31.12.2017

 

Вх.№/дата на подаване

Име, презиме и фамилия на декларатора

 

Длъжност

Вид на декларацията

Забележка

001/06.06.2018 г

ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ

СЕКРЕТАР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

002/06.06.2018 г

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

003/06.06.2018 г

НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ

СТ.ЕКСПЕРТ ОМП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

004/06.06.2018 г

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ РКИ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

005/07.06.2018 г

МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ПИСАРОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

006/07.06.2018 г

СОНЯ КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

007/07.06.2018 г

МАРИАНА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА

СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

008/07.06.2018 г

КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АО“

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

009/07.06.2018 г

ГАБРИЕЛА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

010/07.06.2018 г

РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

011/07.06.2018 г

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА-ПЕНЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

012/07.06.2018 г

ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

013/07.06.2018 г

ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

014/07.06.2018 г

МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

015/07.06.2018 г

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СФБ“

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

016/07.06.2018 г

ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

017/07.06.2018 г

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

018/07.06.2018 г

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

019/07.06.2018 г

КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА

СПЕЦИАЛИСТ-КАСИЕР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

020/07.06.2018 г

АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИДОП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

021/07.06.2018 г

СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

022/08.06.2018 г

РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ИДОП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

023/08.06.2018 г

МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

024/08.06.2018 г

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

025/08.06.2018 г

ПЕТЯ ДАМЯНОВА АБАДЖИЕВА-НИКОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

026/08.06.2018 г

ДИЯНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

027/08.06.2018 г

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

028/08.06.2018 г

ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

029/08.06.2018 г

ЖЕКО РУСЕВ БОНЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

030/08.06.2018 г

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

031/08.06.2018 г

МАРИЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

032/08.06.2018 г

ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

СТ.ЕКСПЕРТ ЗКОМД

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

033/08.06.2018 г

ДОБРИНА СТОЕВА БЕЛОМОРСКА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

034/08.06.2018 г

ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

СПЕЦИАЛИСТ ОС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

035/08.06.2018 г

ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

СПЕЦИАЛСТ ОПГФ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

036/08.06.2018 г

НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

037/08.062018 г

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ

СПЕЦИАЛИСТ СА

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

038/08.062018 г

СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

039/08.06.2018 г

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОПГФ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

040/02.07.2018 г

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

041/07.08.2018 г

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ФАКИРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОбС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ